Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun luvat

Jos tapahtumaan liittyy elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua, siitä on tehtävä ilmoitus Tampereen kaupungin elintarvikevalvontaan. Tapahtuman järjestäjän tulee varmistua siitä, että tapahtumaan osallistuvien elintarviketoimijoiden liikkuvat elintarvikehuoneistot on hyväksytty tai siitä on tehty toiminnan aloittamisilmoitus toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneistoon.

Jos liikkuva elintarvikehuoneisto on hyväksytty tai ilmoitettu viranomaiselle, tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedotetaan niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tampereella valvontaviranomainen on Tampereen kaupungin Elintarvikevalvonta. Ilmoitus on tehtävä vähintään neljä päivää ennen toiminnan aloittamista.

Pienimuotoisesta toiminnasta, esimerkiksi yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta, ei ilmoitusta vaadita.

Juomaveden ja ruoanvalmistukseen, astioiden pesuun, siivoukseen ja puhdistukseen käytettävän veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Mikäli vesi tuodaan tapahtumaan esim. tankkiautoilla, on tapahtumajärjestäjän velvollisuus varmistua veden laadusta ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen.

Tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että toimijat, jotka maahantuovat eläinperäisiä elintarvikkeita (kuten juustoja ja lihajalosteita), tekevät kirjallisen ilmoituksen ensisaapumistoiminnastaan Eviraan. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Lemmikkieläinten tuominen tapahtuma-alueelle on sallittua, ellei tapahtuman järjestäjä ole sitä erikseen kieltänyt. Järjestyslaki kuitenkin kieltää eläinten tuonnin toriaikana torialueelle. Edellä mainituista riippumatta näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat sekä kuulovammaisten kuulokoirat saa tuoda kaikkiin niihin elintarvikehuoneistoihin ja niiden osiin, joihin asiakkailla on pääsy.

Tapahtuman järjestäjä on aina vastuussa tapahtumansa sisällä tuotettavasta toiminnasta.

Tupakkatuotteiden myyntilupa

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntilupa on myönnetty. Lupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen. Luvan käsittelyaika on noin kuukausi. Sähkösavukkeiden mainontakielto on yhtä laaja kuin tupakkatuotteilla ja tupakointivälineillä.

Lisätietoa myyntiluvasta löydät Tampereen kaupungin Terveydensuojelun sivuilta.

 

Tilapäiset anniskeluluvat

Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto on selvästi etukäteen määritelty, ja se myönnetään enintään yhden kuukauden ajaksi. Anniskeluluvat myöntää Aluehallintoviranomainen eli Tampereella Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa noin 1-2 kuukautta. Tilapäisiä lupia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilaisuuden luonteeseen ja laajuuteen sekä anniskelujärjestelyihin ja hakijan edellytyksin hoitaa anniskelun valvonta ja järjestyksenpito tilaisuudessa.

Lupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaa rajoittaa silloin, kun anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria.
Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää vain erityisistä syistä, esimerkiksi jos alueella olevien anniskeluravintoloiden kapasiteetti ei riitä anniskelun hoitamiseen.

Lisätietoja

Muut luvat

Yllälueteltujen yleisimpien lupien lisäksi on olemassa erityisiä toimintoja, joihin tarvitaan erillisiä lupia. Näitä ovat muun muassa:

 • Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille tapahtumaopasteita
 • Lupa järjestää tapahtuma valtion ylläpitämällä tiealueella
 • Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai vastaavat)
 • Rallikilpailut ja tiensulkulupa
 • Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Ilmoitus yleisestä kokouksesta
 • Tavara-arpajaislupa
 • Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä
 • Ilmoitus laserlaitteiden käytöstä yleisötilaisuudessa
 • Tilapäisen leirintäalueen perustaminen

Eri tahojen tiedottaminen tapahtumasta

Lupien ja ilmoitusten lisäksi tapahtumasta on tiedotettava eri tahoja. Tiedottamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Tapahtumasta on tiedotettava kaikkia niitä tahoja, joiden toimintaan tapahtumalla voi olla vaikutuksia, mutta joille ei erillistä lupahakemusta tai ilmoitusta tehdä. Näin tapahtumajärjestäjä välttyy mahdollisilta väärinkäsityksiltä. Tiedotettavia tahoja löytyy niin kaupungin yksiköistä kuin muistakin toimijoista.

Tieliikennekeskus valvoo liikennettä sekä Tampereen saapumisteillä että suurimmilla kaduilla kaupungin sisällä. Suurista tapahtumista tai tapahtumista, joilla on vaikutusta liikenteeseen, on hyvä tiedottaa tieliikennekeskusta. Keskus voi tarvittaessa alentaa nopeuksia tai tiedottaa ennakoivasti mahdollisista ruuhkista. Tieliikennekeskusta on myös tiedotettava mahdollisista suurista kuljetuksista, runsaasta lentokenttäliikenteestä tai arvovieraiden kuljettamisesta.

Tampereen kaupungin Joukkoliikennettä on tiedotettava, jotta osataan ennakoida liikkumista, bussien tarvetta tai huomioida mahdolliset poikkeusreitit. Joukkoliikennettä on hyvä tiedottaa myös konserteista, peleistä sekä turnauksista.

Tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheissa joudutaan pysäköimään ajoneuvoja tapahtuma-alueelle. Tästä on tiedotettava Tampereen kaupungin pysäköinninvalvontaa, jotta vältyttäisiin huomautuksilta. Lisäksi varmistetaan paikan vuokraajalta mahdollisuus pysäköidä alueelle ja haetaan tarvittaessa asiaankuuluvat pysäköintiluvat.

Myös lähialueen asukkaita on tiedotettava tapahtumasta, joista voi syntyä melua tai vaikutuksia asukkaiden liikkumiseen. Tiedottaminen toteutetaan jakamalla tiedotteita lähitaloihin ja ilmoittamalla tapahtuma-alueella jo ennakkoon tapahtumasta. Tiedotteisiin on merkittävä tapahtumajärjestäjän nimi ja yhteystiedot.

Jos kaupungilla järjestetään tv-kuvauksia tai vastaavia, on kuvausten sijainnista tiedotettava poliisia ja pelastuslaitosta, jotta nämä osaavat varautua mahdollisiin hälytystilanteisiin. Jos kuvausryhmien välineistöä tai johtoja joudutaan sijoittamaan kadulle, on asiasta tiedotettava Katutilavalvontaa. Jos kyseessä on laajempi kuvausprojekti, voi toiminnalle joutua hakemaan Katutilavalvonnalta katuluvan.