Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Kaikista sellaisista tapahtumista, joista pitää tehdä poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta, pitää myös toimittaa poliisille turvallisuussuunnitelma. Pääsääntöisesti samoista tapahtumista täytyy tai on syytä toimittaa myös pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma. (Katso tarkemmin alla.)

Suunnitelmat voi myös yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, kunhan siinä on huomioitu kummankin viranomaisen vaatimukset. Hyvin tehty turvallisuus- ja pelastussuunnitelma toimii myös tapahtumajärjestäjän muistilistana, joka auttaa turvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäyntiä.

Jos tapahtumassa on tapahtumajärjestäjän lisäksi ulkopuolisia toimijoita, on niidenkin turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat sisällytettävä koko tapahtumaa koskeviin suunnitelmiin. Vaikka jonkin tapahtuman palvelun tai toiminnon (esimerkiksi ilotulitus) tuottaisikin jokin ulkopuolinen taho, on tapahtumajärjestäjä vastuussa myös tämän toiminnan turvallisuudesta.

 

 

Turvallisuussuunnitelma

Tapahtuman turvallisuudesta on tehtävä suunnitelma, joka sisältää selvityksen tapahtuman luonteesta, tapahtuman riskeistä ja niiden ennakoinnista, järjestyksenpidosta tapahtuma-alueella sekä tapahtuman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Turvallisuussuunnitelma toimitetaan poliisille yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä.

Vaikka poliisi ei vaatisikaan yleisötilaisuusilmoitusta, on tapahtumajärjestäjän kuitenkin mietittävä tapahtuman turvallisuutta, sillä pienessäkin tapahtumassa voi sattua tapaturmia.

Lisätietoa tapahtuman turvallisuussuunnittelusta

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua Pirkanmaan pelastuslaitokselle (pelastus.tapahtumat@tampere.fi)  Pelastussuunnitelman on sisällettävä kattava kuvaus tapahtuman riskeistä ja niihin liittyvistä pelastustoimista, toimintaohjeista ja yhteyshenkilöistä. Suuriin tapahtumiin on nimettävä erillinen turvallisuuspäällikkö.

Jos tapahtuma järjestetään tilassa, johon on laadittu oma pelastussuunnitelma, mutta se ei huomioi kyseistä tapahtumaa, tulee tapahtumajärjestäjän laatia oma pelastussuunnitelma. Tapahtuman pelastussuunnitelmaan voidaan sisällyttää jo olemassa oleva suunnitelma.

Pelastussuunnitelman osaksi voidaan laatia myös erillinen ensiapusuunnitelma; tämä on olennaista erityisesti suurien ja riskejä sisältävien tapahtumien kohdalla. Suunnitelman laatii tapahtuman turvallisuuspäällikkö yhteistyössä sairaanhoitopiirin ensihoitohenkilökunnan kanssa. Jos tapahtumassa on ilotulitus tai jokin muu erillistä pelastussuunnitelmaa vaativa ohjelmanumero, on sen pelastussuunnitelma toimitettava erikseen tai sisällytettävä päätapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Jos tapahtumapaikka sijaitsee veden äärellä, on huolehdittava myös vesipelastuksesta. Toiminnan taso ja resurssit määritellään yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Pelastusyksikölle on järjestettävä esteetön pääsy riskialueille. Myös järjestyksenvalvojia voidaan käyttää vartioimaan riskialueita.

Pelastussuunnitelman laatimisen lisäksi on tapahtumajärjestäjän huolehdittava myös sen jalkauttamisesta tapahtuman toimijoiden, henkilöstön ja talkoolaisten piiriin. Suunnitelma pitää käydä läpi henkilöstön koulutus- tai infotilaisuudessa.

Lisätietoa turvallisuus- ja pelastussuunnitelman laatimisesta

”Hälytysajoneuvoille tulee varata riittävät kulku- ja toimintatilat tapahtuma-alueella.” – Pirkanmaan Pelastuslaitos

Pelastussuunnitelma on laadittava, jos:

 • yleisömäärä on yli 200 tai
 • tapahtumassa käytetään avotulta tai tehosteita tai
 • poistumisjärjestelyt poikkeavat normaaleista tai
 • tapahtuman luonne aiheuttaa vaaraa

(Pelastuslaki 379/2011, 16§)

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sisältää:

 • Tapahtuman kuvaus
 • Alueen kuvaus ja kartta
 • Tapahtuman rakenteet
 • Riskien arviointi
 • Ennaltaehkäisevät toimet (poistumistiet, alkusammutuskalusto, opastus)
 • Toimintaohjeet
 • Järjestyksenvalvontasuunnitelma
 • Liikennesuunnitelma
 • Tapahtumajärjestäjän ja turvallisuudesta vastaavan yhteystiedot

 

Turvallisuusasiakirja

Tapahtumasta tulee laatia kuluttajaturvallisuuslain mukainen turvallisuusasiakirja, jos tapahtumasta voi aiheutua eritystä vaaraa yleisölle tai sivullisille. Esimerkiksi tapahtumista, joissa on suuri yleisömäärä, jotka järjestetään uimarannan tai muun vesialueen välittömässä läheisyydessä tai joissa yleisö voi osallistua itse erilaisiin aktiviteetteihin, pitää laatia turvallisuusasiakirja. Tapatuman järjestäjän pitää pyytää turvallisuusasiakirjat myös niistä alihankkijoiden toteuttamista ohjelmapalveluista, joita tarjotaan asiakkaille tapahtuman osana. Esimerkiksi ponitalutuksesta ja muista ratsastuspalveluista, pomppulinnoista, tatuointipalveluista, benji-hypyistä ja kiipeilypalveluista pitää laatia erillinen turvallisuusasiakirja.

Turvallisuusasiakirja pitää laatia hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Turvallisuusasiakirjan voi yhdistää esimerkiksi pelastussuunnitelmaan, kunhan siinä riittävästi huomioidaan kuluttajaturvallisuuden näkökulma ja turvallisuusasiakirjalta vaaditut asiat, esimerkiksi

 • kuvaus asiakkaisiin tai sivullisiin kohdistuvista vaaroista ja toimenpiteistä vaarojen poistamiseksi
 • turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen antaminen kävijöille ja tarvittaessa sivullisille (esim. tapahtumassa sallitut ja kielletyt asiat sekä muut turvallisuusohjeet yleisölle)
 • tapahtuman onnettomuuskirjanpito
 • käytännöt vakavien tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisesta Tukesiin.

Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse toimittaa etukäteen Tukesiin. Tapahtuman vakavista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista pitää tehdä ilmoitus Tukesiin.

Lisätietoja www.tukes.fi

Muita turvallisuuteen liittyviä lupia

Muista myös muut turvallisuuteen liittyvät luvat, esimerkiksi

Lue lisää