Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun – Digitrack-hanke

Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun – Digitrack (1.10.2020 – 31.12.2021) on TEM:n rahoittama hanke (Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus). Hankkeen tavoitteena on tuoda erityisesti kongressien ja tapahtumien oheispalvelut yhteen digitaalisiksi ja asiakkaalle helposti löydettäviksi, eli luoda digitaalinen tuoteinventaari ja helpottaa ostamista.

Hankkeessa keskitytään yksittäisille tapahtuma- ja kongressikävijöille suunnattuihin tuotteisiin. Valittujen tuotteiden ja yritysten pitää täyttää suurin osa Visit Finlandin kansainvälistymiskriteereistä, ja lisäksi niiden tulee olla vastuullisia, kestävän kehityksen mukaisia ja yhteensopivia Tampere.Finland-brändin sekä Tampereen seudun matkailustrategian kanssa. Jos nykyinen pandemiatilanne pitkittyy, painopistettä voidaan hankkeen aikana siirtää myös kotimaisille matkailijoille tarkoitettuihin palveluihin. Tarkoituksena on saada tuotteet myyntiin valittuihin online-kanaviin, joiden kautta avautuu myös mahdollisuuksia sopimusten tekemiseen kansainvälisten jälleenmyyjien kanssa.

Hankkeessa tehdyn työn myötä luodaan tuotteistamisen käsikirja tai selkeät ohjeet tätä varten, jotka toimivat ohjenuorana matkailualan yrityksille myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana kehitetään lisäksi data-alusta myynnin ja markkinoinnin tiedolla johtamista varten ja tehdään pilotteja markkinoinnista, myynnistä sekä datan hyödyntämisestä.

Tampereen seudun matkailuyritysten digitaalisen myynnin konsultoinnin ja tuotteistamisen kilpailutus

Kilpailutuksen kohteena on Visit Tampere Oy:n kumppaniverkoston yritysten konsultointi ja niiltä hankkeen kriteerien mukaisten tuotteiden saaminen myyntiin digitaalisiin kanaviin, eli pääsääntöisesti Bókuniin tai Johkuun. Tuotteistamisen yhteydessä määritellään myös tietotarpeita myöhemmin kehitettävää data-alustaa varten ja luodaan tuotteistamisen käsikirja, jota alueen matkailuyritykset voivat hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Kilpailutus on avoinna 22.1.2021 asti, katso tarkemmat tiedot Hilmasta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/45160/notice/60655/overview

Digitrack – konsultointi ja tuotteistaminen: hankintaan liittyvät kysymykset ja vastaukset niihin

 1. Suunnittelemme jättävämme osatarjouksen Johku-osuuden osalta. Onko jotenkin rajattu mitä tässä tapauksessa osatarjoukseen täytyy kuulua? Eli tuleeko tähän laskea panosta myös esim tuotteistamiskäsikirjan tuottamiseen jne.?

Tässä tapauksessa osatarjoukseen pitää kuulua kaikki tarjouspyynnössä mainitut asiat Johkun osalta, eli myös tuotteistamiskäsikirja.

 1. Potentiaalisten yritysten sekä tuotteiden läpikäynti ja valitseminen yhdessä Visit Tampere Oy:n kanssa. Tarkoittaako tämä, että potentiaalisia yrityksiä voi olla esim. 40, jotka käydään läpi ja niistä 30 valitaan mukaan? Mitä tarkoitetaan tuotteiden läpikäynnillä? Käydäänkö Visit Tampereen projektin tarkoitukseen sopivat tuotteet läpi Visit Tampereen sivuilta tai tiedostoista, potentiaalisten yritysten kaikki tuotteet tai projektin tarkoituksiin sopivat tuotteet? 

Visit Tampere Oy:n kumppanuusverkoston yrityksistä maksimissaan 60 tulisi kyseeseen hankkeen kannalta. Näistä noin 30 on alustavan arvion mukaan potentiaalisia hankkeen osallistujia. Tarjousta odotetaan siis konsultoinnista 30 yritykselle. Lisäksi odotamme, että tarjoukseen sisällytetään mahdollinen lisähinta per 10 lisäyritystä. Tuotteiden läpikäynti tarkoittaa sitä, että hankkeen kannalta potentiaaliset yritykset ja niiden projektin tarkoituksiin sopivat tuotteet kartoitetaan yhdessä Visit Tampereen kanssa, eli niitä ei tarvitse lähteä itse etsimään Visit Tampereen sivuilta tai tiedostoista. Lisäksi tarkoituksena on luoda hankkeen tavoitteiden mukaisia kokonaan uusia tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa.

 1. Tarjouksen pisteytykset: Kuvaus lopputuloksesta (painoarvo 20 %): Mikä on tarjoajan mielestä paras ratkaisu, jolla työn tuloksia saadaan levitettyä muille hankkeen jälkeen. Mitä tällä tarkoitetaan? Lopputulos voi olla sisällöntuotannon ohje, syntyneet verkkokaupat ja niissä hankkeen tarkoituksiin sopivat tuotteet, osaamisen kehittyminen. Kenelle muille sitä levitetään ja mitä ratkaisuja tarjoajan odotetaan esittävän? Suunnitelmaan koostetta työstä, tuloksista, tuotteistamiskäsikirjaa ja suunnitelman näiden lopputulosten jalkauttamisesta Visit Tampereen partnereille?

Tällä ratkaisulla tarkoitetaan tarjoajan hahmotelmaa siitä, kuinka kumppaniyritysten tuotteet saadaan parhaiten tarjouspyynnössä mainittuihin digitaalisiin myyntikanaviin hankkeen aikana ja myös sen päättymisen jälkeen. Ratkaisun ensimmäinen osa on siis toimintasuunnitelma yritysten konsultoinnista, opastamisesta ja heidän tarjontansa tuotteistamisesta tarjouspyynnön mukaisesti, kun taas toinen osa koostuu tarjouspyynnössä mainitusta tuotteistamiskäsikirjasta tai tarkoista tuotteistamisohjeista. Työn tuloksia on tarkoitus levittää hankkeen päättymisen jälkeenkin ennen kaikkea Visit Tampereen kumppaniyrityksille.

 1. Onko tilaajalla mahdollisuus nimetä nuo tarjouspyynnössä mainitut “reilut 10 yritystä, jotka olisivat heti valmiina kansainväliseen tuotteistamiseen”?  

Tässä vaiheessa emme voi vielä mainita yrityksiä nimeltä, vaan ne käydään yksitellen läpi valitun toteuttajan kanssa ennen varsinaisen käytännön tuotteistamisen aloitusta.

 1. Kuinka suuri osa tämän hankkeen konsultoinnin piiriin kuuluvista yrityksistä sijaitsee Tampereella ja kuinka paljon Tampereen seudulla ja miten te määrittelette seudun?  

Yrityksistä arviolta noin puolet sijaitsee Tampereella ja loput pääosin muualla Pirkanmaalla. Tapaamiset voidaan kuitenkin useimmissa tapauksissa hoitaa etäyhteyksin, joten fyysisellä sijainnilla ei ole suurta merkitystä.

 1. Onko Tilaajalla tiedossa ja käytettävissä mahdollisesti aiemmin tehtyjä  tutkimuksia/ selvityksiä siitä  a) minkälaisista oheispalveluista kokous- ja kongressivieraat Tampereella olisivat eniten kiinnostuneita b) miten hyvin nykyinen palvelutarjontaa vastaa ko. matkailijoiden odotuksia ja toiveita?  

a) Tällaisia tutkimuksia tai selvityksiä ei valitettavasti ole tehty.

b) Tästäkään ei ole olemassa tutkimuksia.

 1. Ovatko hankkeeseen osallistuvat tai ajatellut kumppaniyritykset olleet aiemmin mukana tuotteistamisen työpajoissa tai vastaavissa tilaisuuksissa? Jos on, niin onko näistä saatavilla raportteja tai yhteenvetoa?  

Kumppaniverkoston yrityksistä osa on ollut mukana tuotteistamiskoulutuksissa tai muissa Visit Finland Akatemian koulutuksissa, mutta niistä ei valitettavasti ole olemassa yhteenvetoa tai raporttia.

 1. Haluaako tilaaja että yrityskohtaiset tapaamiset/haastattelut tapahtuvat yritysten toimipaikoilla,  jos se on tilanne huomioon ottaen mahdollista vai voidaanko tapaamiset hoitaa etäyhteyksin?

Tapaamiset voidaan pääosin hoitaa myös etäyhteyksin.

 1. Arvio matkailuyritysten lukumäärästä ja kategoriat Tampereen talousalueella toimialoittain?

Matkailuyritysten kokonaismäärästä ja kategorioista Tampereen talousalueella ei valitettavasti ole saatavilla tarkkoja tietoja, koska jo matkailuyrityksen määritelmä on hieman ongelmallinen. Visit Tampereen omassa kumppaniverkostossa on 132 yritystä alueelta. Työllisyydestä eri matkailutoimialoilla Pirkanmaalla ja muualla Suomessa löytyy tarkempaa tilastotietoa täältä.

Tarjouspyyntö: Dashboard Tampereen seudun matkailuyritysten digitaalisen myynnin ja markkinoinnin vaikutusten seuraamiseen

Tarjouspyynnön kohteena on dashboard, joka yhdistäisi ja näyttäisi samalla alustalla erilaisia tietoja hankkeessa mukana olevien yritysten digitaalisesta myynnistä ja Visit Tampereen tekemästä markkinoinnista.

Tarjouksia odotetaan 16.4.2021 mennessä, katso tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä sekä tarjouspyynnön liitteestä.

Digitrack – dashboard myynnin ja markkinoinnin vaikutusten seuraamiseen: hankintaan liittyvät kysymykset ja vastaukset niihin

 1. Onko mahdollista saada tietoa hankkeeseen osallistuvista yrityksistä tarjouksen pohjaksi?

  Hankkeen osallistujat valitaan kumppaniyritystemme joukosta. Yrityksille on tiedotettu hankkeesta ja sen etenemisestä, mutta lopullisia yritysvalintoja ei ole vielä tehty. Lähtökohtana on alueen matkailutarjontaa sekä hankkeen tavoitteita parhaiten tukevien tuotteiden saaminen joko Bókuniin tai Johkuun. Tällä hetkellä näitä alustoja hyödyntävät seuraavat kumppaniyrityksemme:
  Bókun
  Amazing City (Roof Walk Finlayson Area)
  Serlachius-museot
  Villipihlaja
  Johku
  Amazing City (Unfold Finlayson)
  Kirkkokadun Hyvän Olon Keskus
  Kommee Kurki
  Korsuretket
  Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark
  Matrocks
  SyVilla

  2. Onko parempi pidättäytyä tarjouspyynnössä tai myös avata miten tietoa voidaan aktiivisesti hyödyntää markkinoinnissa?

  Tarjouspyynnön mukaisesti osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouspyynnössä ilmoitettua maksimihintaa ei voi ylittää. Mikäli tarjous sisältää tarjouspyyntöön sisältymättömiä merkittäviä lisäosia, niitä ei oteta huomioon tarjousta arvioitavissa.

  3. Tarjousta pyydetään 30 yrityksen liittämisestä myynnin raportointiin ja myöhemmin lisähintaa 10 muun yrityksen osalta. Tarkoittaako tämä lisäyritysten osalta samaa asiaa ja toimenpiteitä kuin nuo alkuperäiset 30?

  Kyllä tarkoittaa, eli samat toimenpiteet myös mahdollisen 10 lisäyrityksen osalta.

  4. Kelpoisuusvaatimusten osalta, vaatimus 1: tuleeko tämä todentaa jotenkin jo tarjouksessa tarjoajan toimesta vai todetaanko se myöhemmin?

  Tämä voidaan todeta tarvittaessa myöhemmin, mutta tärkeää on että vaatimus täyttyy jo tarjouksentekovaiheessa.

 

Digitaalisen ostettavuuden kehittäminen -kick off  30.3.2021

Lisätietoa hankkeesta ja kilpailutuksista:

Turo Leppänen
Projektipäällikkö
Digitrack-hanke

Visit Tampere Oy
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
p. 040 860 9217
turo.leppanen@visittampere.fi

 

 

Turo Leppänen

Projektipäällikkö, Digitrack-hanke

Vastaan TEM:n rahoittamasta Digitrack-hankkeesta, jonka tavoitteena on erityisesti kansainvälisille kongressi- ja tapahtumakävijöille suunnattujen oheispalveluiden saaminen myyntiin digitaalisiin kanaviin. Lisäksi hankkeessa keskitytään data-alustan kehittämiseen ja luodaan tuotteistamiskäsikirja alueen yritysten käyttöön.