Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

6aika: Carbon Neutral Tourism -hanke

6aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen (1.3.2020 – 31.12.2021) päämääränä on vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja matkailualan toimijoiden käyttöön.

 

Päätoteuttajana hankkeessa on Helsingin kaupunki ja partnereina Forum Virium Helsinki, Turun kaupunki sekä Visit Tampere Oy. Keskeinen tavoite on rakentaa data-alusta matkailun pirstaleisen tiedon keräämiseen, kanavoimiseen ja jalostamiseen matkailutoimijoiden ja elinkeinon tiedolla johtamisen ja kehittämisen työkaluksi. Hanke kartoittaa datalähteitä, toteuttaa tiedonkeruukokeiluja ja pilotoi data-alustaa partnerikaupungeissa. Olennainen osa työtä on yhteiskehittäminen ja matkailuyritysten, alueorganisaatioiden sekä datatoimijoiden osallistaminen yhteiskehittämiseen. Lopputuloksena saadaan dataa hyödyntäviä työkaluja ja ratkaisuja, jotka auttavat ja ohjaavat yrityksiä ja destinaatioita polulla kohti hiilineutraalia matkailua.

 

Visit Tampere Oy:n roolina hankkeessa on koordinoida kaupunkipilottien suunnittelu ja toteutus sekä linkittää data-alustan kehitys yritysten ja destinaatioiden liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen entistä kestävämmiksi.

 

Data-alustan toimintamallin ja pilottien palvelumuotoilun kilpailutus

 

Toteutamme yhteishankinnan Helsingin kaupungin kanssa, jossa haemme palvelumuotoilijaa rakentamaan data-alusta teknistä toimintamallia projektitiimin ja yhteiskehittämiseen sitoutuvien yritys- ja kehitystoimijoiden sekä alueorganisaatioiden kanssa. Pilotointi on kiinteä osa yhteiskehittämistä ja sen suunnittelu on osa kilpailutettavaa kokonaisuutta.

 

Kilpailutus on avoinna 14.10.2020 asti, katso tarkemmat tiedot Hilmasta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/41146/notice/54440/overview

 

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin

 

Tilaajan vastaukset määräaikaan mennessä tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin.

Korvaako tarjouspyynnössä mainitut lähtötiedot käyttäjätutkimuksen vai onko tarkoitus, että toimittaja huomio tarjouksessa mahdollisen käyttäjätutkimuksen palvelumuotoilu vaiheen tueksi?

Eivät korvaa. Käyttäjälähtöisyys ja käyttäjätarpeiden tunnistaminen ovat keskeinen osa kehitystyötä, tarjoaja määrittelee tähän parhaiten soveltuvan toteutustavan. Vrt. LIITE 3.

Onko palvelumuotoilutiimi vastuussa UX/UI-leiskojen visuaalisesta suunnittelusta ja toteutuksesta toteutustiimiä varten? Jos ei, kuka on?

Tarjoaja on vastuussa UX/UI-leiskojen (layout) visuaalisesta suunnittelusta ja sen dokumentoinnista toteutuksen ja tilaajan projektitiimin työn tueksi. Digitaalinen ratkaisu toteutetaan rinnakkain. Tähän liittyvä tekninen toteutus kilpailutetaan erikseen.

Onko palvelumuotoilutiimi vastuussa käyttöliittymän prototyypin suunnittelusta ja rakentamisesta käyttäjätestejä varten? Jos ei, kuka on?

Palvelumuotoilutiimi on vastuussa käyttöliittymän prototyypin suunnittelusta. Vrt. LIITE 3.
Digitaalinen ratkaisu toteutetaan rinnakkain. Tähän liittyvä tekninen toteutus kilpailutetaan erikseen.

Onko palvelumuotoilutiimi vastuussa käyttäjätestien suunnittelusta, toteutuksesta, analysoinnista ja yhteenvedosta? Jos ei, kuka on?

Tarjoaja vastaa tästä kokonaisuudesta tarjouksessa määrittelemänsä toteutuksen mukaisesti. Vrt. LIITE 3.

Mitä tarkoittaa käyttöliittymän ensimmäinen versio ja käyttäjätestit? Tarkoitetaanko tässä palvelun prototyypin testausta käyttäjillä ennen palvelun toteutusta?

Tarjoaja määrittää tähän ehdotuksen osana tarjousta. Vrt. LIITE 3. Käyttäjätestivaihe toteutetaan osana palvelun yhteiskehittämistä.

Onko pilotointi tarkoitus tehdä valmiilla, end-to-end palvelulla? Kuka palvelun toteutuksesta vastaa? Mikä on palvelumuotoilu tiimin vastuu palvelun toteutuksen ja pilotoinnin aikana?

Pilotoinnit tehdään hyödyntäen käyttöönottoprojektin aikana varmennettua toimintamallia ja käyttöliittymää. Pilotoitavan palvelun toteutus on tilaajan ja tämän valitseman teknisen toteuttajan vastuulla. Tarjoaja vastaa tarjouksessa määrittelemästään toteutuksesta.

Olemmeko ymmärtäneet oikein, että ennen pilottia max budjetti palvelumuotoilutiimin työskentelylle on yhteensä 33 000 €?

Budjetointi on lähtökohtaisesti tarjouspyynnössä määritellyn mukainen, mutta perustellusta syystä eri osioiden budjetointia voidaan tarkentaa hankintasopimuksen laatimisen yhteydessä. Tarjouspyynnössä määritettyyn tilauksen kokonaissumman ylärajaan tämä ei vaikuta.

Voiko tilaaja huomioida vallitsevan epävarman koronatilanteen sopimusehdoissa mm. siten, että konsultilla olisi oikeus keskeyttää toimeksianto tai sen osa ilman seuraamuksia, mikäli koronatilanteella olisi vaikutuksia toimeksiannon suorittamiseen?

Lähtökohtaisesti tilattu työ pyritään saattamaan loppuun koronatilanteesta huolimatta, etätyöskentelyn työkaluja hyödyntäen. Toteutuksen aikana ilmenevät ongelma- ja häiriötilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan tilaajan ja toteuttajan välisen vuoropuhelun kautta.

Onko tilaajalla jokin varautumissuunnitelma koronaviruksen aiheuttamien tilanteiden varalle?

Hankkeen toteutusta on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen etätyöskentelyn eri ratkaisuja hyödyntäen. Tarjoajan tulee huomioida koronatilanteen haasteet tarjouspyynnössä edellytetyssä etenemissuunnitelmassa ja siihen kuuluvassa toteuttamismenetelmien- ja prosessin kuvauksessa.

Voidaanko hankintasopimuksessa sopia, että sopijapuolten korvausvastuu rajoittuu markkinakäytännön mukaisesti toimeksiannon arvoon?

Noudatamme tässä julkisen toimialan sopimusehtoja.

Lisätietoa hankkeesta ja kilpailutuksesta:

Matti Pollari
Projektipäällikkö
Kestävän matkailun kehitys
6aika: Carbon Neutral Tourism -hanke

Visit Tampere Oy
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
040 800 7800
matti.pollari@visittampere.fi