Siirry sisältöön
Kartta

1 Voiko tarjouksen lähettää digitaalisessa muodossa?

– Kyllä. Oleellista on, että tarjous toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen maija.loikkanen@visittampere.fi.

 

2 Hankkeen aloituspalaveri toteutetaanko etänä?

– Aloituspalaveri toteutetaan lähtökohtaisesti Tampereella, mutta osan toteuttajan tiimistä voidaan perustellusta syystä sopia osallistuvan etänä.

 

3 Pitääkö referensseihin nimetä kaikkien hankinnan toteutukseen liittyvien henkilöiden henkilökohtaiset referenssit (max. 5 referenssiä per hlö viimeisen kolmen vuoden ajalta), sekä näiden lisäksi päätarjoajan yrityskohtaiset referenssit (1–5 kpl viimeisen kolmen vuoden ajalta)? Eli alihankkijoiden yrityskohtaisia referenssejä ei tule liittää mukaan, ainoastaan heidän henkilökohtaiset referenssinsä?

– Alihankkijoiden yrityskohtaiset referenssit eivät ole välttämättömiä, ja näiden osalta henkilökohtaiset referenssit riittävät.

 

4 Voiko yrityskohtaiset referenssit olla omana erillisenä liitteenä? Entä henkilökohtaiset referenssit, voiko olla samassa erillisessä liitteessä?

– Referenssit voidaan toimittaa erillisenä liitteenä, kunhan tarjouksen kokonaispituus on maksimissaan 10 sivua (tekstimäärän, ei sivunumerojen mukaan laskettuna).

 

5 Dataostot/ markkinatutkimus: mihin kysymyksiin haluatte erityisesti saada vastauksia?

– Tämä tarkennetaan valitun toteuttajan kanssa toteutuksen alussa.

 

6 Mikä on tuotteiden lähtötilanne? Tuotteistuksen ja ymmärryksen taso, määrällinen taso?

– Tämä käydään tarkemmin läpi valitun toteuttajan kanssa. Lähtötilanne on yleisellä tasolla kuvattu tarjouspyynnössä ja yksittäisten toimijoiden lähtötilanne ja tietopohja ovat toisistaan merkittävästi poikkeavia. DataHubissa alueen yrityksiä on 381, joista 138:lla on verkkokauppatuotteita. Julkaistuja DataHub-tuotteita on 984, joista elämystuotetyypin alla on 249 tuotetta.

 

7 Onko alueelle pidetty jo digitaalisesta myynnistä koulutuksia, eli onko hankkeen toimijoilla jo perusymmärrys miksi ja miten matkailun digitaaliset jakelukanavat toimivat?

– Alueen toimijoille on pidetty useita digikoulutuksia, ja osallistujien joukossa on ollut useita toimijoita myös kulttuuri- ja elämyskentältä. On kuitenkin huomattava, että hankkeessa tavoitellaan useita sellaisia toimijoita, jotka eivät ole osallistuneet aiempiin digikoulutuksiin ja erilaiset lähtötasot on siten otettava huomioon. Otteita koulutuksista:

– Vuosina 2020-2021 digimyynnin edistämiseen tähtäävän Digitrack-hankkeen puitteissa tehdyt yrityssparraukset, joiden keskiössä Bokun ja Johku.

– Vuoden 2023 lopussa pidetyt digisparraukset, joissa toimijoita 14, joista osa kulttuuri- ja elämyskentältä. Teemoina mm. digitaalinen myynti ja löydettävyys, digikanavat ja kanavahallinta, asiakasymmärrys ja kohderyhmien kirkastaminen.

– Keväällä pidetään GetYourGuide-kanavakoulutus. Tämä ei ole spesifi hankkeen kohderyhmille (kulttuuri- ja elämystoimijat), mutta myös heille avoin. Mahdolliset muut tämän vuoden aikana toteutettavat koulutuskokonaisuudet tuodaan valitun toteuttajan tietoon ja synkataan hankkeen toimenpiteiden kanssa. Näitä ei tarvitse huomioida tarjouksen teossa.

 

8 Onko teillä tietoa/onko kartoitettu lähiaikoina jo sitä, miten alue ja sen palvelut nyt näyttäytyy tällä hetkellä digitaalisissa (mm.  OTA) kanavissa?

– Merkittävää kartoitusta ei olla tehty, mutta tiedossa on, että alueen kansainvälinen digitaalinen näkyvyys on heikko ja perustuu pienehkölle määrälle toimijoita. Havaintona myös se, että niukan läsnäolon ohella myynnillinen ote ei ole vahva ja että erityisesti kulttuurituotteiden ostettavuuden kehittämisessä on tekemistä.

 

9 Mitä tarkasti ottaen tarkoitetaan tarjouspyynnössä mainitulla ” digitaalisella elämyksellä”?

– Tällä viitataan digitaalisuuden hyödyntämiseen paikan päällä koetun elämyksen rikastamisessa (esim. VR-elämys), mutta nämä EIVÄT ole hankkeessa erityisen painotuksen kohteena. Toisin sanoen tällaisiakin voi yritysten tuotekehittämisen tuotoksena syntyä, mutta hankkeen toimenpiteillä ei tähän erikseen tähdätä.

 

10 Onko toteutusformaatti lyöty lukkoon 2-3 työpajaa, vai onko mahdollista tarjota/ käyttää muitakin tapoja viedä prosessia eteenpäin esim. digitaalisia alustoja hyödyntämällä, etäkoulutuksia, yrityskohtaisia sparrauksia?

-Työpajat eivät sulje pois muitakin toteutustapoja niiden ohella ja tarjoaja voi esittää lisäratkaisuja osana etenemissuunnitelmaansa. Tarjouspyynnössä määriteltyjen 2-3 työpajan yhtenä merkittävänä tavoitteena on alueen toimijoiden verkostoituminen, minkä vuoksi ne toivotaan toteutettaviksi lähtökohtaisesti livetilaisuuksina.

 

11 Kysymys liittyen tarjouspyynnön kohtaan 9.2.1 Ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset: mikä lasketaan matkailun digitaaliseen myyntiin sekä matkailuyritysten konsultointiin ja tuotteistamiseen riittäväksi osaamiseksi ja ammatilliseksi pätevyydeksi? Pitääkö tarjottavan tiimin jäsenillä esimerkiksi olla joku tietty ammatillinen matkailualan tutkinto? Lasketaanko kaupungeille tehdyt, matkailun edistämiseksi tähtäävät toimeksiannot matkailuyritysten konsultoinniksi ja tuotteistamiseksi?

– Ei edellytä tutkintoa. Työkokemuksen ja hankinnan kohdetta vastaavien projektien kautta karttunut osaaminen katsotaan pätevyydeksi.

 

12 Tarjouspyynnössä sanotaan että annetuista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti: 1. Etenemissuunnitelma (työvaiheet ja käytetyt menetelmät sekä kuvaus lopputuloksesta), painoarvo 60% 2. Tekijöiden osaaminen ja referenssit, painoarvo 40 % Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi ja vertailu on selvitetty tarjouspyynnön Liitteessä 1. Eniten yhteenlaskettuja laatupisteitä saanut tarjous valitaan. Tarkoittaako tämä sitä, ettei hinta ole varsinainen valintaperuste vaan  tavoitteena on tarjota mahdollisimman kattava ja laadukas kokonaisuus annetun budjetin sisällä. Toisin sanoen valitsette kokonaisuuden joka parhaiten vastaa teidän tarpeita ilman että hinta on valintakriteeri kunhan se on annetuissa raameissa.

– Kyllä. Hinta tulee tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla ilmoittaa ja eritellä, mutta se ei ole pisteytyksessä valintakriteeri.

Lisätietoja

Maija Loikkanen

Projektipäällikkö, kulttuurimatkailu

Toimin projektipäällikkönä Pirkanmaan kulttuuri- ja elämysmatkailun kansainvälisiä myyntiedellytyksiä ja toimijoiden digitaalisia valmiuksia kasvattavassa hankkeessa.